Gmina Wapno

INFORMACJA NA TEMAT ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU

Rodziny zainteresowane uzyskaniem zasiłków rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025, który rozpocznie się 1 listopada, zobowiązani są do złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków.

Wnioski o świadczenia rodzinne można składać w formie:

1. elektronicznej z pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od 1 lipca 2024 r.

2. papierowej od 1 sierpnia 2024 r. najpóźniej do 30 listopada 2024 r., aby nie stracić zasiłku rodzinnego od listopada 2024 r.

Wniosek można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie.

Wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres świadczeniowy 2024/2025 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2023 z uwzględnieniem bieżących zmian w dochodach.

• W przypadku wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada b.r.,

• W przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w terminie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje najpóźniej do dnia 31 grudnia b.r.,

• Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w listopadzie danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

• Natomiast w przypadku złożenia wniosku na nowy okres zasiłkowy wraz z wszystkimi dokumentami w grudniu danego roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc grudzień danego roku i kolejne miesiące może nastąpi najpóźniej do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne uzależnione jest od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych obowiązuje  tzw. mechanizm  „złotówka za złotówkę". Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny. Dodatki nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności